DE PRAKTIJK
Welkom op onze website
Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 • De fysiopraktijk waar u zich goed voelt!
  Maandag 08.00 tot 20.00 uur
  Dinsdag 08.00 tot 18.00 uur
  Woensdag 08.00 tot 16.00 uur
  Donderdag 08.00 tot 19.00 uur
  Vrijdag 08.00 tot 18.00 uur
  FysioLith - Herenengstraat 22 - 5397BE Lith - www.fysiolith.nl - www.facebook.com/fysiolith - 0412-481477
  Fysio-Lith is een groepspraktijk waar drie fysiotherapeuten werkzaam zijn. Naast fysiotherapie hebben wij meerdere specialisaties in huis, zoals: manuele therapie, oedeem-therapie, DryNeedling, Claudicatio en M.T.T. (Medische Training Therapie).

  Ook bieden wij de mogelijkheid aan voor D.T.F.; deze Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie houdt in dat u zonder verwijzing van huisarts en specialist direct naar de fysiotherapeut mag komen.
  Middels een vraaggesprek en eventueel aanvullend onderzoek beoordelen wij of de klacht daadwerkelijk voor de fysiotherapeut geschikt is.
  Als dit zo is, dan starten we de behandeling. Indien de klacht niet in aanmerking komt voor fysiotherapie, dan zullen wij, in overleg met u, u terugverwijzen naar de huisarts of specialist.
  Openingstijden
  - Leo Wielders
  algemeen fysiotherapeut, manueel therapeut, dry Needling therapeut, praktijkeigenaar

  - Saskia Denneboom-Eikelenboom
  algemeen fysiotherapeut, oedeem therapeut, mulligan therapeut

  - Rianne Verhoeven
  algemeen fysiotherapeut, claudicatio therapeut

  - Antoinette Megens
  secretaresse
  Wij behuizen tegenwoordig meerdere disciplines. Voor informatie en het maken van afspraken verwijzen wij u graag naar de desbetreffende disciplines:


  - Podotherapie -
  Podotherapie Plus, Saskia Stokkermans
  06-17359225, www.podotherapie-lith.nl

  - Dietiste -
  BeLEEF Gezonder, Lisa Coppens
  06-21401103, www.beleefgezonder.nl
  Ons team bestaat uit:
  In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.
  De secretaresse is op dinsdag en vrijdag aanwezig van 07.30 tot 13.30 uur.
  Mocht u specifieke vragen hebben met betrekking tot facturen en dergelijke, gelieve contact op te nemen met de secretaresse.
  U kunt u op drie manieren aanmelden: - direct aan de balie, - telefonisch of via de - website.
  Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw N.A.W. gegevens, uw verzekering, uw identificatiebewijs en, indien van toepassing, de verwijsbrief.
  Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandelt wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

  Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak
  U neemt plaats in de wachtkamer en wordt door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren.
  Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm(en) omvatten en zal met u worden besproken.
  Meerdere disciplines
  Afmelden
  Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur vóór de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.
  Aanmelden
  Facebook
  Hygiëne
  Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega's binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie-, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.
  Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
  Waarneming
  Kwaliteit
  De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF.
  Klachten
  Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan de praktijkeigenaar. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte.
  Tarieven
  Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met de zorgverzekeraar.